خدای تأثرپذیر و خدای تغیّرناپذیر : سازگاری یا ناسازگاری؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.22081/nir.2018.47212.1003

چکیده

در دیدگاه الهیات سنّتی، خداوند دارای ویژگی‏های منحصر بفردی است که در مخلوقاتش وجود ندارد. در این سنّت، خداوند ‏موجود کامل حداکثری است. از جمله‏ی این کمالات، تغیّرناپذیری را می‏توان نام برد که بر اساس آن کمالات خدا نه افزوده ‏می‏شود و نه کاسته. از سوی دیگر خداوند، تأثرناپذیر نیز معرفی می‏شود؛ که بر اساس آن خداوند از رنج‏های انسان دچار اندوه ‏نمی‏شود. زیرا این با تغیّرناپذیری و کمال حداکثری خدا، که مستلزم برخورداری از سعادت لایتغیر است، منافات دارد. بنابراین ‏تغیّرناپذیری خدا، خداباوران را از پذیرش تأثرپذیر بودن خدا منع می‏کند.‏
در این نوشتار سعی بر آن است که با محوریت قرار دادن علم مطلق، این دعاوی اثبات شود که: اولاً علم مطلق خدا، می‏تواند ‏شاهدی بر تأثرپذیری‏اش باشد و ثانیاً ماهیت علم مطلق مانع از « قبول تغیّرپذیری خدا به وابسته‏ی تأثرپذیری خواهد بود». زیرا ‏کمال حداکثری خدا مستلزم آن است که علم او، ذاتی و شامل تمام گزاره‏های صادق از ازل تا ابد باشد. در نتیجه آگاهی و ‏اندوهگینی او از رنج آدمی، مستلزم تغییر در خدا نخواهد بود. به عبارت دیگر خدا به جهت علم مطلق‏اش از ازل به رنج آدمی ‏آگاهی دارد، پس قبول اندوه خدا از رنج‏ها و شرارت‏های آدمی نباید تغییری در خدا ایجاد نماید. ‏
قبول این دیدگاه نه تنها یکی از مسائل خداناباران را حل می‏کند، بلکه در تقویت و ترویج خداباوری هم موثر است. زیرا خدایی که ‏با مومنان در غم و شادی‏ها شریک است، شایستگی بیشتری برای پرستش دارد تا خدایی که ساکن و بی تفاوت نظاره‏گر رنج‏های ‏آدمی‏ست.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

God is passible and God is immutable : consistency or inconsistency

نویسنده [English]

  • Meisam Molaee
Ph. D student
چکیده [English]

The view of traditional theology, God has a unique feature that does not exist in creatures. In this tradition, the Lord of the full maximum. Among these virtues, immutable can be named based on the perfection of God is not increased and not diminished. On the other hand, God, impassibility will also be introduced, according to which God is not human suffering grief. Because the maximum immutable and perfection of God, which requires unchanging happiness is dictated. So immutable God, theistic God forbid accepting impassibility.

As a result of his sad awareness of human suffering, not involving a change in God. In other words, God in his omniscience is aware from the beginning to the human suffering, the sorrow of God's acceptance of suffering and evil in God create man should not change.
Accept this view not only solves one of the issues atheists, but also help strengthen and promote theism. Because God is with those who believe in shared happiness and sorrow, more deserving of worship to God who is living and indifferent observer of human suffering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfection maximum
  • immutable
  • passible
  • eternal bliss
  • omniscience