نویسنده = سعیده فخار نوغانی
تعداد مقالات: 2
1. نظریه مصونیت باور و پاسخ به شکاکیت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-135

سعیده فخار نوغانی