اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه عبارتند از:

 1. فراهم کردن بستری شایسته برای عرضۀ نوآوری‌های فلسفی و کلامی و نقد و بررسی آن‌ها به منظور پاسخگویی به شبهات نوین معرفتی؛
 2. بررسی و تبیین رهیافت‌های نوین معرفتی؛
 3. طرح مسائل و مباحث فلسفه و کلام اسلامی از منظری نوین و با توجه به دیدگاه‌های فلسفی معاصر؛
 4. توسعۀ بنیان‌های تفکر فسلفی- کلامی در فضای حوزوی و دانشگاهی؛
 5. به کارگیری ظرفیت متفکران دانشگاهی و حوزوی به منظور ایجاد پیوند فکری ناگسستنی میان فضای حوزه و دانشگاه؛
 6. طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزۀ مسایل فلسفی-کلامی با تأکید بر رویکرد نقادانه؛
 7. تلاش در جهت هدایت پژوهشهای فلسفی-کلامی به سوی حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی معاصر
 8. توجه ویژه به نوآوری‌های فلاسفه و متلکمان مسلمان و بکارگیری آن‌ها در حل چالش‌های گوناگون معرفتی؛
 9. جهت‌دهی تحقیقات فلسفی- کلامی به ویژه در حوزۀ دانشجویی به سمت نوآوری و ایده‌پردازی؛
 10. شناخت جریان‌های نوین فلسفی و کلامی در جهان معاصر؛
 11. شناخت بایسته‌های روشنفکری دینی در چهارچوب و حدود اسلامی؛
 12. بررسی تأثیرنگرش‌های نوین به موضوعات مرتبط با اندیشۀ دینی؛