انتشار شمارۀ سوم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1396

انتشار شمارۀ سوم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1396

شمارۀ سوم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1396 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است:

نظریۀ ترکیبی برون‌گرایی‌درون‌گرایی معرفتی در معرفت‌شناسی فضیلت‌محور سوسا

سعیده فخارنوغانی

منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی

احمد نصیری؛ جهانگیر مسعودی

خدای تأثرپذیر و خدای تغیّرناپذیر : سازگاری یا ناسازگاری؟

میثم مولایی

نظریۀ طراحی هوشمند در مواجه با خداناباوری جدید

مرتضی پیروجعفری/حجت ایمانی‌کیا/ محمدجواد عنایتی راد

جایگاه تجربۀ دینی در مکتب اشراق سهروردی بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی

زهرا رستاخیز قصرالدشتی

بررسی تبیین تکاملی ماهیت انسان و مقایسۀ آن با نظریۀ فطرت در جهان­بینی دینی (با تأکید بر انسان به‌عنوان موجودی اخلاقی)

هاله عبداللهی راد