انتشار شمارۀ ششم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1397

انتشار شمارۀ ششم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1397

شمارۀ ششم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین وابسته به پژوهشکدۀ اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ویژۀ پاییز و زمستان 1397 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است:

انحصار علم به حضور نزد صدرالمتألهین

حجّت اسعدی، عباس جوارشکیان

مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرّد» در مسئلۀ تجرّد نفس

عباس بخشندۀ بالی، ابوذر نبویان

هویّت مکان از دیدگاه نظریۀ نسبیّت و مکانیک کوانتومی

احمدنصیری محلاتی، علیرضا کهنسال

مولوی و حقانیّت تشکیکی ادیان

قدرت‌اللّه قربانی

نظریۀ هنر فاضلۀ فارابی و رهیافت‌های معاصر

نادیا مفتونی

نظریۀ مصونیّت باور و پاسخ به شکاکیّت

سعیده فخار نوغانی

نگرشی نوین به جایگاه هنر با محوریّت نمادشناسی در آراء فلسفی افلاطون و ملاصدرا

زهرا محمدی محمدیّه، محمدکاظم  علمی، علیرضا کهنسال