اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین

 1. مقاله ای که نویسنده ارائه می‌نماید باید حاصل پژوهش‌های خود او دیگر نویسندگان همراه باشد.
 2. اگر مقاله ارسالی ذیل عنوان «انتحال[1]» قرار گیرد، سردبیر موظف است هرگونه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مرجع تشخیص انتحال، هیئت تحریریه فصلنامه است.
 3. ارائۀ همزمان مقاله به چند نشریه و یا ارائۀ مقالات منتشر شده در سایر نشریات و همچنین مقالات پذیرش شده، خلاف قوانین می‌باشد.
 4. در صورتی که مقاله چند نویسنده داشته باشد، نویسندۀ اصلی (نویسندۀ مسئول) موظف است تمام محتوای مقاله را در اختیار نویسندگان همکار قرار داده و از موافقت ایشان برای ارسال مقاله به فصلنامه اطمینان حاصل نماید.
 5. چنانچه از فرد، افراد، مؤسسه یا مؤسساتی برای تألیف مقاله حمایت مالی دریافت شده باشد، حتما عنوان گردد.
 6. در مورد مقالات مأخوذ از پایان نامه[2] حتماً باید نام استاد راهنما و مشاور ذکر شود و همچینن نویسندۀ مسئول مقاله در هرصورت استاد راهنما خواهد بود، مگر این‌که کتباً انصراف داده باشد.
 7. استفاده از اسامی اشخاص غیر‌مرتبط با پایان‌نامه (به غیر از استادان راهنما و مشاور) در مقالات مأخوذ از پایان نامه تخلف محسوب شده و مشمول پی‌گیری‌های قانونی است.
 8. مقالات دریافتی تا زمان تأیید و یا رد مقاله به صورت امانت در اختیار فصلنامه می‌ماند.
 9. هر یک از مقالات حداقل توسط دو داور، ارزیابی خواهد شد، اما در نهایت هیئت تحریریه (براساس مصالح و منافع مجله) در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.
 10. در صورتی که ظرف مدت حداکثر شش ماه تکلیف مقاله ارسالی مشخص نشود، نویسنده (نویسندگان) می‌تواند با درخواست کتبی انصراف خود را اعلام نموده و مقاله را به مجلۀ دیگری ارسال کند.
 11. اگر نویسنده در موعد مقرر موفق به دریافت تأییدیه مقاله خود نشد می تواند درخواست انصراف چاپ مقاله خود را ارسال نماید که نشریه موظف به موافقت آن می باشد.
 12. نویسنده در هر زمان می‌تواند نسبت به بازپس‌گیری مقالۀ خود اقدام نماید اما در صورتی که مقاله پیش از درخواست، ارزیابی شده باشد، موظف است هزینۀ ارزیابی را پرداخت نماید.


[1] . الف) مقاله انتحالی به مقاله ای گفته می‌شود که تمام یا بخشی از آن- کم یا زیاد- برگرفته از اثر علمی دیگری باشد و مستندات با توجه ضوابط علمی ارائه نشده باشد. این رفتار به مثابه «سرقت علمی» تلقی شده پس از اثبات (با شکایت صاحب اثر یا حتی بدون شکایت او) می تواند زمینه ساز برخورد قانونی با فرد (افراد) متخلف باشد.

ب) انتحال از خود: به سرقت علمی گفته می شود که نویسنده مقاله، تمام یا بخشی (حداقل 30%) از نوشته جدید را از مقالات پیشین خود بدون ارائه مشخصات مقاله یا کتاب چاپ شده نقل قول نماید.

[2] . مقاله‌ای است که حداقل پنجاه درصد آن مطابق با مباحث و محتوای پایان‌نامه است.