پژوهش‌های عقلی نوین (NIR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله