فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات فصلنامه پژوهشهای عقلی نوین به شرح ذیل می باشد:

1- بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه و انطباق آن یا موضوعات و محورهای فصلنامه و شیوه نامه تألیف مقالات فصلنامه

2- ارسال مقاله به دبیر تخصصی و بررسی اولیه محتوای علمی مقاله از جهت رعایت موازین علمی پژوهشی

3- بررسی مقاله توسط سردبیر فصلنامه و تعیین داور (ممکن است در این مرحله سردبیر بنابه دلایلی مقاله را علی رغم طی مراحل قبلی قابل پذیرش نداند.)

4- ارسال مقاله به داوران تعیین شده و پیگیری نتیجه

5- ابلاغ نتیجه به نویسنده. در صورتی مقاله نیاز به اصلاحات داشت توسط نویسنده انجام شده و مجدداً از طریق سامانه ارسال می گردد.

6- اعلام نظر نهایی داوران به سردبیر

7- بررسی مقاله در جلسۀ هیئت تحریریه در صورت تأیید توسط سردبیر و داوران

8- ارسال مقاله به ویراستار فنی ( در صورت تأیید در جلسه هیئت تحریریه)

9- چاپ و انتشار مقاله.

چنانچه در هریک از مراحل فوق ادله ای مبنی بر عدم رعایت موازین علمی و اخلاقی انتشار مقالات به دست آید، مقاله از روند بررسی خارج می گردد.