انتشار شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1396

انتشار شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1396

شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1396 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است:

خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی

حجت اسعدی/ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

بررسی نسبت و تلازم میان مرگ، جاودانگی و معنای زندگی

حمیدرضا اسکندری دامنه/ علی پورمحمدی

هگل‌گرایی در فلسفۀ ریچارد رورتی

محمد اصغری

بازسازی الگوی تأویلی وجودشناختی صدرایی در فهم عقلانی دین

مهدی گنجور

 تحلیل الگوی مفهوم نقد علمی

سیدحسین حسینی

خطای طبقه‌بندی در اندیشۀ ملاصدرا

حسین اسعدی