انتشار شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1397

انتشار شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1397

انتشار شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1397

شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین وابسته به پژوهشکدۀ اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ویژۀ بهار و تابستان 1397 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است:

مقایسۀ فرونسیس در اندیشۀ هایدگر و ملاصدرا

مریم صمدیه- مجید ملایوسفی- محمدصادق زاهدی- محمدحسن حیدری

تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست مطالعة موردی زمین

علی مسروری- علیرضا نجف‌زاده- علیرضا آزاد

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی

مهدی عباس‌زاده

تأمّلاتی در زوج مفاهیم «اصیل» و «اعتباری» در راستای مباحث وجود و ماهیت

محمود هدایت‌افزا

نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

وحیده فخار نوغانی- سیدمرتضی حسینی شاهرودی

بازخوانی اخلاقیِ مسئلۀ گوشت‌خواری در عرفان اسلامی

محسن شعبانی- سروش دباغ