درباره نشریه

لزوم توسعه و تعمیق اندیشۀ دینی در عصر حاضر، به ویژه در مواجهه با هجوم جلوه‌های گوناگون اندیشۀ غربی که سست کردن بنیان‌های اعتقادی جوامع بشری را هدف گرفته است، اصلی اساسی در تأسیس و توسعۀ جامعۀ اسلامی می‌باشد. بدون ‌شک فلسفه وکلام به عنوان یکی از استوارترین بنیان‌های اندیشۀ اسلامی، نقشی پررنگ را در این زمینه ایفا می‌نمایند، از این رو طرح، تبیین و نقد و بررسی دیدگاه‌های نوین متفکران در حوزه‌های مذکور (فلسفه و کلام) ضرورتی انکارناپذیر است. مسلماً آشنایی با اندیشه‌های رقیب یکی از نخستین و مهم‌ترین راهکارهای رویارویی با این تهاجم است؛ از این رو از یک سو طرح اندیشه‌های نوین فلسفی و کلامی مطرح در جهان غرب، فضایی را پدید خواهد آورد که اندیشمندان اسلامی خواهند توانست با بررسی بنیان‌های اندیشگی فرهنگ غرب، راهکارهایی مناسب جهت مقابله را پدید آورند. از سوی دیگر تطبیق و مقایسه این دیدگاه‌ها با آن‌چه در فلسفه و کلام اسلامی مطرح است در چند جهت مفید خواهد بود: 1- تقویت بنیان‌های اندیشۀ اسلامی و آگاهی از موارد مغفول مانده که توجه به آن‌ها علاوه بر کمک به ایجاد پایگاهی برای گسترش اندیشۀ نوین اسلامی، راه را بر بسیاری از تهاجم های فکری و اعتقادی  خواهد بست؛ 2- آشنایی با مشکلات و معضلات مطرح در فلسفه و کلام معاصر که چه بسا از طریق توجه به نظریات مطرح در فلسفه و کلام اسلامی قابل پاسخ‌گویی خواهند بود؛ 3- ایجاد تعامل و تعاطی میان فلسفه و کلام اسلامی و اندیشۀ غربی که راه را برای گسترش اندیشۀ نوین اسلامی در دنیای معاصر باز خواهد کرد.

بر این اساس دو فصلنامۀ پژوهش‌های عقلی نوین، دفتر فعالیت‌های خود را گشوده است تا از طریق تعاطی ایده‌ها و اندیشه‌های نوین در حوزۀ علوم عقلی، مشارکتی مؤثر و سازنده در مسیر اعتلای تفکر اسلامی، که تأمین‌کنندۀ نرم افزار تمدن نوین اسلامی است، داشته باشد.

گفتنی است، سیاست‌گذاران دو فصلنامۀ پژوهش‌های عقلی نوین، نظر به وسعت معنای عقلی که شامل مباحث فلسفی، کلامی و منطقی می‌گردد و نیز با ملاحظۀ جنبه‌های نوآورانه در عرصه‌های یادشده به محورهای زیر توجهی ویژه دارند:

دیدگاه‌ها و آرای نوین در حوزۀ فلسفه و کلام اسلامی؛

دیدگاه‌ها و آرای نوین در حوزۀ الهیات جدید، قابل مقایسه و بهره‌گیری در حوزۀ کلام اسلامی؛

مباحث نوین در عرصۀ فلسفه‌های مضاف و کاربردی؛

موضوعات نوین در حوزۀ فلسفۀ تطبیقی، به‌ویژه در زمینۀ تعاملی میان فلسفۀ اسلامی و غربی؛

موضوعات نوین در عرصۀ منطق‌های جدید که کاربرهایی مژثر در عرصۀ فلسفه و الهیات جدید یافته‌اند؛

و نیز هر ایدۀ جدیدی که بتواند به ارتقای اندیشۀ عقلی اسلامی در جامعۀ نوپای اسلامی کمکی مؤثر نماید.

در پایان از همۀ متخصصان، محققان و دانش‌پژوهان درعرصۀ علوم عقلی و به‌ویژه حوزۀ مطالعات فلسفی و کلامی دعوت می‌شود با ارسال مقالات علمی خود، ما را در رسیدن به اهداف بلند مجله یاری رسانند. هم‌چنین از پژوهشگران، اعضای هیأت تحریریه، داوران و همۀ دست اندرکاران فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی فصلنامه، نقشی اساسی داشته و دارند تشکر ویژه به عمل می‌آید.