اخبار و اعلانات

انتشار شمارۀ ششم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1397

شمارۀ ششم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین وابسته به پژوهشکدۀ اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ویژۀ پاییز و زمستان 1397 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است: انحصار علم به حضور نزد صدرالمتألهین حجّت اسعدی، عباس جوارشکیان مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرّد» در مسئلۀ تجرّد نفس عباس بخشندۀ بالی، ابوذر نبویان هویّت مکان از دیدگاه نظریۀ نسبیّت و مکانیک کوانتومی احمدنصیری محلاتی، علیرضا کهنسال مولوی و حقانیّت تشکیکی ادیان قدرت‌اللّه قربانی نظریۀ هنر فاضلۀ فارابی و رهیافت‌های معاصر نادیا مفتونی نظریۀ ...

مطالعه بیشتر

انتشار شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1397

انتشار شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1397 شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین وابسته به پژوهشکدۀ اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ویژۀ بهار و تابستان 1397 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است: مقایسۀ فرونسیس در اندیشۀ هایدگر و ملاصدرا مریم صمدیه- مجید ملایوسفی- محمدصادق زاهدی- محمدحسن حیدری تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست مطالعة موردی زمین علی مسروری- علیرضا نجف‌زاده- علیرضا آزاد تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی مهدی عباس‌زاده تأمّلاتی ...

مطالعه بیشتر

انتشار شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1396

شمارۀ چهارم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ پاییز و زمستان 1396 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است: خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی حجت اسعدی/ سیدمرتضی حسینی شاهرودی بررسی نسبت و تلازم میان مرگ، جاودانگی و معنای زندگی حمیدرضا اسکندری دامنه/ علی پورمحمدی هگل‌گرایی در فلسفۀ ریچارد رورتی محمد اصغری بازسازی الگوی تأویلی– وجودشناختی صدرایی در فهم عقلانی دین مهدی گنجور  تحلیل الگوی مفهوم نقد علمی سیدحسین حسینی خطای طبقه‌بندی در اندیشۀ ملاصدرا حسین اسعدی

مطالعه بیشتر

انتشار شمارۀ سوم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1396

شمارۀ سوم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ویژۀ بهار و تابستان 1396 منتشر شد. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است: نظریۀ ترکیبی برون‌گرایی‌– درون‌گرایی معرفتی در معرفت‌شناسی فضیلت‌محور سوسا سعیده فخارنوغانی منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی احمد نصیری؛ جهانگیر مسعودی خدای تأثرپذیر و خدای تغیّرناپذیر : سازگاری یا ناسازگاری؟ میثم مولایی نظریۀ طراحی هوشمند در مواجه با خداناباوری جدید مرتضی پیروجعفری/حجت ایمانی‌کیا/ محمدجواد عنایتی راد جایگاه تجربۀ دینی در مکتب اشراق سهروردی بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی زهرا رستاخیز ...

مطالعه بیشتر