اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عباس صالحی

فلسفه و کلام اسلامی مدیر مسئول روزنامۀ اطلاعات، رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

salehi4842gmail.com

سردبیر

جهانگیر مسعودی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فلسفۀ علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

ja_masoodiyahoo.com
0000000267530693

اعضای هیات تحریریه

سید عباس صالح شریعتی (صالحی)

فلسفه و کلام اسلامی مدیر مسئول روزنامۀ اطلاعات، رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

salehi4842gmail.com

جهانگیر مسعودی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

ja_masoodiyahoo.com

علی شیروانی

فلسفه و کلام عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

shirvanirihu.ac.ir
0000-0003-4371-6554

حسن معلمی

فلسفه و کلام اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعوم

infohekmateislami.com
0000-0002-5511-799X

علیرضا آل بویه

فلسفه و کلام اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

alireza.alebouyehgmail.com
0000000264434583

عباس جوارشکیان

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

javareshkium.ac.ir
0000000160412179

علی رضایی تهرانی

فلسفه و کلام اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

a.rezaii.tgmail.com

دبیر تخصصی

اویس استادی

فلسفه و کلام اسلامی پژوهشکدۀ اسلام تمدنی

oveys.ostadigmail.com

مدیر اجرایی

اویس استادی

فلسفه و کلام اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- مجمع عالی حکمت اسلامی

oveys.ostadigmail.com
09155746079