تفکر معنوی و سوبژکتیویسم متافیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

نیچه تاریخ متافیزیک غرب را به منزلة «تاریخ بسط نیهیلیسم» می‌پنداشت و معتقد بود متافیزیک غربی در بسط تاریخی خودش به «نیهیلیسم» و «بی­معنایی» منتهی شده است. هایدگر نیز با پذیرش این تفسیر، تاریخ متافیزیک غرب را «‌تاریخ بسط سوبژکتیویسم» می‌دانست. سوبژکتیویسمی که به تعبیر هایدگر به «غفلت از وجود» منتهی شده است. در تفکر هایدگر، «سوبژکتیویسم» و «غفلت از وجود»، دو مفهومی هستند که می­توانند مساوق تلقی شوند. این مقاله در صدد است تا بر اساس تفسیر نیچه از تاریخ متافیزیک به منزله تاریخ بسط نیهیلیسم و تفسیر هایدگر از تاریخ متافیزیک به منزله تاریخ بسط سوبژکتیویسم نشان دهد که امکان یا عدم امکان تفکر معنوی دربارۀ جهان -که وجود، مرکز بنیادین و معنابخش آن است- مبتنی بر امکان یا عدم امکان گسست از سوبژکتیویسم متافیزیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Thought and Metaphysical Subjectivism

نویسنده [English]

  • Bijan Abdolkarimi
Faculty Member of Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

Nietzsche thought that the history of Western metaphysics is "a historical expansion of Nihilism”, and believed that the metaphysics has been ending to Nihilism and meaninglessness. Heidegger, on the contrary, plus to accepting this interpretation, believed that the history of Western metaphysics is the historical expansion of subjectivism which in his thought  has ended to the oblivion of being. In Heidegger’s view subjectivism and the neglect of being are two equal notions. Based on the Nietzsche’s interpretation of the history of metaphysics as a historical expansion of nihilism and Heidegger’s interpretation of metaphysics as a historical expansion of subjectivism, to the article attempts to demonstrate that the possibility or impossibility of spiritual thought about the world- which the Being is it’s central and meaningful item- is grounded on possibility or impossibility of freedom from metaphysical subjectivism.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Metaphysics
  • Subjectivism
  • Spiritual thought
  • existence
1. احمدی، بابک (1381)، هایدگر و تاریخ هستی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
2. آشتیانی، سید جلال الدین آشتیانی (بی‌تا)، هستی از نظر فلسفه و عرفان، تهران:انتشاراتزنان مسلمان.
3. آملی، سید حیدر (1364)، نقد النقود معرفه الوجود، ترجمه و تعلیق حمید طبیبیان، تهران: اطلاعات.
4. ابن عربی، محی الدین (بی‌تا)، الفتوحات المکیه، بیروت: د ار صادر.
5. ____________، (1400) فصوص الحکم، تصحیح ابولعلا عفیفی، چاپ دوم، بیروت: دارلکتاب العربی.
6. ابن ترکه (1375)، شرح گلشن راز،تصحیح و تعلیق کاظم دزفولیان، تهران: بی‌نا.
7. جندی، مویدالدین (1361)، شرح فصوص الحکم، تصحیح سید جلال الیدن آشتیانی، مشهد: دانشگاه مشهد.
8. پارسا، خواجه محمد (1366)، شرح فصوص الحکم، تصحیحجلیل مسگرنژاد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
9. پروتی، جیمز ال (1379)، پرسش از خدا در تفکر مارتین هایدگر، ترجمۀ محمدرضا جوزی، تهران: نشر ساقی.
10. دکارت، رنه (1364)، اصول فلسفه، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: آگاه.
11. دکارت، رنه (1361)، تأملات در فلسفۀ اولی، ترجمۀ احمد احمدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
12. عبدالکریمی، بیژن (1385)، « شاخصه‌های اصلی تفسیر هایدگر از نقد عقل محض»، پژوهشنامۀ علوم انسانی، شمارۀ 5، دانشگاه شهید بهشتی تهران، صص 97-106.
13. __________، (1394)، هایدگر در ایران، چاپ دوم، تهران:مؤسسةپژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انتشارات امیرکبیر.
14. __________، (1391)، هایدگر و استعلا (شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت)، چاپ دوم، تهران: نشر‌ ققنوس.
15. ___________، ( 1387)، ما و جهان نیچه‌ای، مقالة «امکان دین و گذر از سوبژکتیویسم»، تهران: نشر علم.
16. قیصری رومی، محمد داوود (1375)، شرح فصوص الحکم، مقدمه، تصحیح و شرح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی.
17. کاپلستون، فردریک (1360)، کانت، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
18. ___________، (1382)، از فیشته تا نیچه، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: انتشارات سروش.
19. کاشانی، عبدالرزاق (1370)، شرح فصوص الحکم، بیدار، قم: نشر بیدار.
20. کاکایی، قاسم (1381)، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران: هرمس با همکاری مرکز بین‌المللی گفت و گوی تمدن‌ها.
21. کانت، ایمانوئل (1367)، تمهیدات (مقدمه‌ای برای هر مابعدالطبیعة آینده که به عنوان یک علم عرضه شود)، ترجمۀ غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
22. مصلح، علی اصغر (1384)، پرسش از حقیقت انسان (مطالعهای تطبیقی در آرای ابن عربی و هایدگر)، قم: طه.
23. نیچه، فردریک ویلهلم (137)، خواست وارادة معطوف به قدرت، ترجمه از آلمانی به انگلیسی والتر کوفمان و آر. جی. مالینگدل، ترجمه از انگلیسی به فارسی رؤیا منجم، تهران: نشر مس.
24. _____________، (1388) دجّال (ضد مسیح)، ترجمۀ عبدالعلی دستغیب، آبادان: نشر پرسش.
25. هایدگر، مارتین (1384)، متافیزیک نیچه، ترجمۀ منوچهر اسدی، آبادان: نشر پرسش.
26. _________، (1388) وجود و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
27. واتیمو، جانی (جیانی) (1386)، پایان مدرنیته، ترجمة منوچهر اسدی، آبادان: نشر پرسش.
28. واگلانیو، دانیلا (1386)، درآمدی بر افادات به فلسفه هایدگر، ترجمۀ محمدرضا قربانی، تهران: نشر گام نو.
29. ورنو، روژه و ژان وال (1372)، پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی.
30. Furtak, Rick Anthony (2010), Concluding Unscientific Postscript: A Critical Guide, USA: Bloomington: Indiana University Press.
31. Heidegger, Martin ( 1978), Being and Time, Translated from German to English by John Macquarrie and Edward Robinson, USA: Oxford.
32. Heidegger, Martin (1962), Kant and the Problem of Metaphysics, Translated from German to English by James Churchill, USA: Bloomington: Indiana University Press.
33. _______________,(1997) Phenomenological Interpretation of Kant’s Crotoque of Pure Reason, Translated from German to English by Parvis Emad and Kenneth Maly, USA: Bloomington; Indiana University Press.
34. Kant, Imanuel (1961), Critique of Pure Reason, (Second Edition), Translated from German to English by Norman Kemp Smith,New York: ST Martin’s Press (INC).
35. Kierkegaard, Soren (2009), Concluding Unscientific Postscript, Edited and Translated by Alastair Hannay, USA: Cambridge University Press.