بررسی نسبت و تلازم میان مرگ، جاودانگی و معنای زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22081/nir.2019.47224.1002

چکیده

معنای زندگی از جمله مهمترین دغدغه های انسان معاصر است. در عصر جدید اگر چه انسان پیشرفتهای چشمگیری در علم و تکنولوژی کرده است اما با معضلاتی از جمله بی معنایی زندگی درگیر شده است. این معضل عوامل مختلفی دارد. در این مقاله بر آنیم تلازم میان جاودانی و مسئله معنای زندگی را مورد برسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا به چیستی مرگ و نظریات گوناگون در این باره پرداختیم و سپس به پرسش معنای زندگی پرداخته و دلایل بروز این پرسسش و همچنین معنای مختلف آن را به تفصیل شرح دادیم و در نهایت مسئله جاودانگی و مسائل مترتب به آن مورد واکاوی قرار داده و در باب تلازم میان معنای زندگی و جاودانگی ،سه نوع نگرش را تفکیک کردیم:1- ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی. 2- نفی ضرورت جاودانگی برای معناداری زندگی. 3-جاودانگی عاملی برای بی معنایی زندگی. و به تفصیل به تحلیل و بررسی هر یک از این سه نگرش پرداختیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Relation and Implication among Death, Eternality, and the Meaning of Life

نویسندگان [English]

  • hamidreza eskandari
  • ALI POURMOHAMMADI
دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده [English]

The meaning of life is one of the most important concerns of contemporary human. Although human has made spectacular advances in science and technology, he has encountered calamities such as meaninglessness of the life in whose creation many factors have been involved. The present paper is an attempt to investigate the issue of eternality and life meaning. To pursue this end, the meaning of the essence of death and different views in this regard are explained first and then the question of what is the meaning of life, the reasons for proposing such a question as well as its different meanings are addressed in details. Finally, the issue of eternality and its related issues are analyzed and the meaning of life and eternality and their implication with respect to three types of views are separately discussed: 1. The requirement of eternality for a meaningful life; 2. Negating the requirement of  eternality for meaningfulness of life; 3. Eternality, a factor for a meaninglessness of the life. Having elaborated these three views, it would be clarified the different views to the meaning of eternality leads to adopt various views to the issue of life meaning.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Meaning
  • Death
  • Eternality
  • Human
  • the World after Death
1. افلاطون (1380)، دورة آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، ج1، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
2. الیاده، میرچا (1379)، دین پژوهشی، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، ج2، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
3. ایگلتون، تری (1386)، معنای زندگی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: انتشارات آگاه.
4. بیات، محمدرضا (1390)، دین و معنای زندگی در فلسفۀ تحلیلی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
5. پترسون، مایکل و دیگران (1383)، عقل واعتقاد دینی، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
6. توکلی، غلامحسین (1383)، بدبینی، مجلۀ نقد و نظر، شمارۀ 35 و 36، صص 242-258.
7. تیلیش،پل (1375)، شجاعت بودن، ترجمۀ مراد فرهادپور، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات‏ علمی و فرهنگی.
8. جانسون، پ.آ. (1387)، هایدگر، ترجمۀ بیژن عبدالکریمی، تهران: نشر علم.
9. زاگزبسکی، لیندا (1388)، مرگ و زندگی پس از مرگ، ترجمۀ غلامرضا مهردادی،کتاب ماه فلسفه، شمارۀ21، صص 48-63.
10. کین، سم (1375)، گابریل مارسل، ترجمۀ مصطفی ملکیان، تهران: انتشارات گروس.
11. صدر المتألهین،محمد بن ابراهیم (1366)، شواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر دکتر جواد مصلح، تهران: انتشارات سروش.
12. صلیبا،جمیل (1381)، فرهنگ فلسفی، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: حکمت.
13. علوی تبار، هدایت (1391)، اگزیستانسیالیسم، طرح پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدۀ ادبیات- گروه فلسفه.
14. علیزمانی امیرعباس، دیریانی مریم (1389)، معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام، الهیات تطبیقی، شماره اول، صص97-108.
15. فری، لوک (1382)‌، انسان و خدا یا معنای زندگی، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس.
16. مطهری، مرتضی (1389)، مجموعه آثار ،ج1، تهران-قم: صدرا.
17. ولف ،سوزان (1382)، معنای زندگی، ترجمۀ محمد علی عبداللی، مجلۀ نقد و نظر، شمارۀ 29-30، صص28-37
18. هاپ واکر،لوئیس (1387) ،دین به زندگی معنا می‌بخشد، ترجمۀ اعظم پویا، نقد ونظر‌، صص،38-125.

19. Epicurus’ ‘Letter to Menoeceus’ appears in its entirety in Jones et al.,Approaches to Ethics.
20. Garrett Thomson (2003), On the Meaning of Life,Wadsworth Publishing.
21. Heidegger, M. (1962), Being and Time, J. Macquarrie and E. Robinson (trs) Blackwell.
22. Julian Young (2003), The death of god and The meaning of life, Routledge.
23. Lucretius (1951), On the Nature of the Universe, R. E. Latham (tr.) (Penguin Books.
24. Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Harvard.
25. PeachFiliz, Death (2008), ‘Deathlessness’ and Existenz in Karl Jaspers’Philosophy, Edinburgh University Press Ltd22 George Square, Edinburgh.
26. Russell, Bertrand (1957), 'A Free Man's Worship,' Why I am Not aChristian, Simon and Schuster.
27. Sandars, N. K. (tr.) (1960), The Epic of Gilgamesh ,Penguin Books.
28. Swinburne Richard (1998), Providence and the Problem of Evil, Clarendon Press, Oxford.
29. Tolstoy,Leo (2000), my Confession; The Meaning of Life, ed:D.Klemake, New York: Oxford University press.
30. Wollhelm,Richard (1984), The Thrad of lif, Cambridge, mass: Harvard University press.