هویت مکان از دیدگاه نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی، مطلق انگاری نسبی یا نسبی‌گرایی مطلق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/nir.2019.51479.1040

چکیده

بررسی هویّت مکان در فیزیک نظری همواره مورد توجه و مناقشه بوده است. نیوتن بر مبنای  مکانیک کلاسیک به مکان مطلق معتقد بود؛ امّا لایب­نیتس در همان زمان مکان را امری نسبی و ناشی از موقعیت اشیاء نسبت به یکدیگر می­دانست. این بحث تا آنجا ادامه یافت که نظریاتی بینابینی نیز شکل گرفت. نظریۀ نسبیّت خاص، دیدگاهی نسبی­گرا دارد اما نسبیّت عام تا حدودی مطلق‌انگار جلوه می­کند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که رویکرد نسبیّت به هویّت مکان با نوعی دوگانگی همراه است. از سوی دیگر مکانیک کوانتومی نیز با طرح نظریۀ اربیتال و تعریف فضا بر مبنای احتمال حضور ذرّات، نگرشی نسبی­گرا دارد؛ لکن آنجا که موقعیت هر ذرّه را میان دیواره‌های پتانسیلی ناشی از توابع انرژی محدود می­کند، به سمت هویّتی مطلق­گرا سوق می­یابد. بدین ترتیب می­توان نگرش کوانتومی نسبت به مکان را نیز درگیر با نوعی دوگانگی قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The nature of space from the view of thetheory of relativity and quantum mechanics Relative absolutism and absolute relativism

نویسندگان [English]

 • ahmad nasiri
 • alireza kohansal
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده [English]

Investigating space identity in theoretical physics has variously been among debating and noticeable issues. While, Newton believed in absolute space based on classic mechanics, Leibniz pleased spaced to be a relative issue simultaneously and considered it with relation to the position of objects to each other. Thus, this discussion continued so as intermediary theories were developed. The specific theory of relativity believes in relativism but general relativity appears to be absolute, hence it seems that relativity approach to the space identity faces with the challenges of duality somehow. On the other hand, quantum mechanics theory has a relative attitude to this issue based on the possibility of presence of particles by formulating the Orbital Theory and defining space. However, as the position of each particle is limited within the potential walls due to energy functions, it leads to an absolute identity. Thus, the quantum view of the space could also be regarded as a kind of duality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • space identity
 • Relativity
 • Quantum Mechanics
 • absolutism
 • relativism
 1. Alexander, J.H (1997), The Leibniz-  Clarke Correspondence, Oxford Univ. Press.
 2. Belot, G & Earman, J. (2001), Pre- Socratic Quantum Gravity. In Physics Meets Philosophy at the Plank Scale, Cambridge Univ. Press.
 3. Disalle, R.  (1990),The Essential Properties of Matter, Space, and Time, Cambridge Univ. Press.
 4. ________, (2002) Reconsidering Ernst Mach on Space, Time and Motion, Open Court. Press.
 5. ________, Understanding Space- time, Cambridge. Univ. Press, 2008.
 6. Dorling, J.(1978), »Did Einstein need General Relativity to Solve of Absolute Space ? or Had the Problem already been solved by Special Relativity?« The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 29. No. 4.
 7. Earman. J.   (1981), World enough and Spacetime: Absolute and Relational Theories of Motion, Cambridge Press.
 8. Eddington, A.S  (1981), Report on the Relativity Theory of Gravitation, Fleetwood Press.
 9. Giuliano, B. (2003), Principles of Quantum Computation and Information, Vol. 1: Mc Graw Hill.
 10. Hawking, S.W. (2006), The Universe in a Nutshell, Cambridge. Univ. Press.
 11. ________, (1973), The Large – Scale Structure of Space – Time , Cambridge. Univ. Press.
 12. Hughes, R. I. (1987), The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics , Cambridge. Univ. Press.
 13. Martine, B. R. & Shaw, G. (2008), Particle Physics, Academic Press. 3 rd. edi.
 14. Okasha, S. (2002), Philosophy of Science a very Short Introduction, Oxford. Univ. Press.
 15. Reichenbach, H.  (1991), The Space Problem in the New Quantum Mechanics, Academic Press.
 16. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006), Absolute and Relational Theories of Space and Motion, First Published.