نظریه مصونیت باور و پاسخ به شکاکیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی جامعه المصطفی

10.22081/nir.2018.51329.1035

چکیده

توجیه باورها بر مبنای دو مساله از جانب سنت شکاکلیت به چالش کشیده شده است: فرضهایی که در آن امکان توجیه باورها غیر ممکن است و رابطه منطقی میان توجیه باور با نفی فرضهای شکاکیت بر طبق اصل بستار. در مقابل این مساله دو راه حل معرفتی مطرح شده است. نظریه حساسیت نسبت به صدق و نظریه مصونیت باور. دیدگاه اول با انکار اصل بستار رابطه استلزامی میان نفی فرضهای شکاکیت و توجیه باور را زیر سوال می برد. اما دیدگاه دوم ضمن پذیرش اصل بستار با طرح نظریه خاص خود در باب توجیه، مدعی نفی فرضهای شکاکیت است. نظریه مصونیت باور سوسا را می توان از این گروه دانست. طبق این دیدگاه باورS به P مصون است اگر و تنها اگر صادق نباشد که بدون صادق بودن P ، S به P باور داشته باشد . همچنین باور به P مصون است مشروط بر این که صرفا وقتی P صادق است مورد اعتقاد باشد. همچنین یک باور مصون است اگر به راحتی کاذب نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Theory of Belief Safety and Response to Skepticism

نویسنده [English]

 • saeedeh fakhar noghani
faculty of jame almostafa
چکیده [English]

Justifying the beliefs is challenged based on two issues by skepticism tradition: the assumptions based on which justifying beliefs are impossible and the reasonable relationship between justifying a belief by negating the assumptions of skepticism based on the principle of closure. On the contrary to this problem, there are two epistemological solutions: the theory of sensitivity toward truth and the theory of belief safety. Rejecting the principle of closure of logical entailment relationship, the first viewpoint questions the relationship between negating skepticism assumptions and justifying the belief, while the second viewpoint by accepting the closure principle proposes its specific theories on justifying issue claims for negating skepticism assumptions. Suse's belief safety is categorized under this classification. According to this viewpoint, S's belief to P is safe only if it is not true and if P is not true, S believes in P. likewise, belief in P is safe given only when P is true that it is believed in. Accordingly, a belief is safe if it is not belied easily.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Justification
 • Skepticism
 • closure principle
 • sensitivity to truth
 • safety to belief
 1. پویمن، لوئیس (1387)،معرفت‌شناسی مقدمه‌ای بر نظریۀ شناخت، ترجمۀ رضا محمدزاده، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 2. Bergman, Michael, (2008)”Externalist responses to skepticism“, in Oxford handbook of skepticism, London: Oxford university press.
 3. Bonjour, l., & Sosa, E., (2003),epistemic justification: Internalism vs. Externalism Foundation vs. virtue, Oxford: Blackwell publishing.
 4. Bonjour, Laurence, (2010), Classic problems and contemporary responses, 2nd ed, New York: Row man& Littlefield Publishers, Inc.
 5. Dancy, j., sosa, E. &steup,M.,(2010),A companion to epistemology,2nded, Oxford: Willy Blackwell publishing.
 6. Klein, Peter,(2008), ”contemporary responses to Agrippa’s Trilemma” in Oxford handbook of skepticism, London: Oxford university press.
 7. Kvanvig, Jonathan, (2008),”Closure and Alternative possibilities“, London: Oxford university press.
 8. Pritchard, Duncan, (2008),“Sensitivity, Safety and anti-luck Epistemology”, in The Oxford Handbook of Skepticism, (ed.) J. Greco, Oxford: Oxford University press.
 9. Pritchard, Duncan, (August, 10, 2011),“Safety- Based Epistemology: whither now” in:
 10. http://www.philosophy.ed.ac.uk/people/documents/SafetyWhitherNow.pdf.
 11.  
 12. Rabinowitz, Danni, “The safety condition for knowledge”, [online]  Internet encyclopedia of philosophy, Available: http://www.iep.utm.edu/int-ext/
 13. Sosa, E., (2003), “Relevant Alternatives conceptualism included”, In Philosophical Studies, Berlin: springer link.
 14. ______, (2007),A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Volume I, Oxford: Clarendon press.
 15. Vogel, Jonathan,(2008), “Intern list responses to skepticism“,in Oxford handbook of skepticism, London: Oxford university press.
 16. Williams, Michael, (1999),”Skepticism”, in the Blackwell Guide to Epistemology, Ed by Greco, J. & Sosa, E.New jersey: Wiley Blackwell,