بررسی تاثیر دوسویه ذهن و زبان با تکیه بر منطق در اندیشه ویتگنشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور

10.22081/nir.2020.55874.1169

چکیده

بررسی تاثیر دوسویه ذهن و زبان با تکیه بر منطق در اندیشه ویتگنشتاین
تحلیل ذهن یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های دانش است که پرسش‌های فراوانی در زمینه آن برای انسان وجود دارد. بنیادی‌ترین پرسش در میان انبوه مسائل موجود، بحث نحوه ارتباط ذهن با زبان است، این که تأثیر و تأثر این دو قوه بر یک‌دیگر چگونه است و به چه نحوی شناخت جهان پیرامون را در پی دارند. پرسش ها در باب ارتباط ذهن و زبان را با سه روی کرد فلسفی، روان‌شناسی و فیزیولوژیک می توان بررسی نمود. فیلسوفان معمولاً با جنبه فیزیولوژیک چندان میانه‌ای ندارند اما گاهی با بررسی‌های روان‌شناسانه وجه اشتراک‌هایی پیدا می‌کنند. در میان نحله‌های فلسفی معاصر، فیلسوفان تحلیلی و زبانی بسیار بدان پرداخته‌اند. ویتگنشتاین به عنوان پدر معنوی این نحله با تحلیل ساختار منطقی زبان، چارچوب‌های درست و نادرست مفاهیم ذهنی را بررسی و تحلیل نموده که در پژوهش پیشِ‌رو مورد ژرف‌کاوی و تدقیق قرار گرفته است. مسأله بنیادین و زیرساختی ما در این پژوهش، نحوه ارتباط ذهن و زبان و تأثیر دو سویه آن‌ها در بحث شناخت منطقی جهان است. از این‌رو، با توجه به اهمیت ملاک‌های منطقی زبان نزد ویتگنشتاین، ساختار درست فهم انسان را بررسی نموده‌ایم.
واژگان کلیدی: ویتگنشتاین، فلسفه، منطق، ذهن، زبان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Interaction of Mind and Language with an Emphasis on Logics in Wittgenstein’s Reflections

نویسنده [English]

  • alireza faraji
assistent professor of pnu un
چکیده [English]

Mind analysis is one of the most complicated fields of knowledge, which leaves man with many questions. The most fundamental question among myriads of the existing ones concerns the way mind and language are interrelated and how these two faculties affect one another and are affected by each other and in what way they lead to cognition of the surrounding world. The questions brought up concerning the relation between mind and language can be examined by three philosophical, psychological, and physiological approaches. The philosophers are usually not on good terms with the physiological aspect. However, they sometimes find common grounds by psychological studies. From among the contemporary philosophical schools, the analytical and lingual philosophers have dealt more with this field. Wittgenstein, as the spiritual father of this school, has examined the correct and incorrect frames of the mental concepts, which are delved into in the present research. Our basic problem in this research is the way mind and language interact and their reciprocation with logical recognition of the universe.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • Mind
  • Language
  • ration
  • cognition
استرول، اوروم (1394)، ویتگنشتاین، ترجمۀ محسن طلایی ماهانی، تهران: حکمت.
پیرس، دیوید (1379)، ویتگنشتاین، ترجمۀ نصراله زنگویی، تهران: سروش.
ریتی، جان جی (1392)، راهنمای کاربران مغز، ترجمۀ رضا امیررحیمی، تهران: انتشارات نیلوفر.
الچلبی، عمار (1394)، درآمدی کوتاه به مغز، ترجمۀ محمد یوسفی، تهران: نشر نی.
فسنکول، ویلهلم (1385)، گفتنی‌ها- ناگفتنی‌ها، ترجمۀمالک حسینی، تهران: هرمس.
فن،ک.ت. (1381)، مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین، ترجمۀ کامران قره‌گزلی، تهران: مرکز.
کنی، آنتونی (1392)، معماری ذهن و زبان در فلسفۀ ویتگنشتاین، ترجمۀ محمدرضا اسمخانی، تهران: ققنوس.
مانک، ری (1388)، چگونه ویتگنشتاین بخوانیم؟ ترجمۀ همایون کاکاسلطانی، تهران: فرهنگ صبا.
ماونس، هاوارد (1388)، درآمدی بر رساله ویتگنشتاین، ترجمۀ سهراب علوی‌نیا، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
ودبرگ، اندرس (1394)، تاریخ فلسفه تحلیلی، ترجمۀ جلال پیکانی و بیت اله ندرلو، تهران: حکمت.
ویتگنشتاین، لودویگ (1385)، کتاب آبی، ترجمۀ مالک حسینی، تهران: هرمس.
________، (1384)، برگه‌ها، ترجمۀ مالک حسینی، تهران: هرمس.
________، (1394)، رساله منطقی- فلسفی، ترجمه و شرح سروش دباغ، تهران: هرمس.
________، (1389)، پژوهش‌های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: مرکز.
________، (1395)، در باب یقین، ترجمۀ مالک حسینی، چاپ چهارم، تهران: هرمس.
هادسون، ویلیام دانالد. (1378)، لودویک ویتگنشتاین، ترجمۀ مصطفی ملکیان، تهران: گروس.
Addis, Mark (2006), Wittgenstein: A Guide For the perplexed, continuum publishing.
Braver, Lee (2012), Groundless Grounds, A Study of Wittgenstein and Heidegger, MIT Press.
Cavell, Stanley (1979), The Claim of Reason, Oxford University Press.
Crayling. A.C. (1996), Wittgenstein, Past Master, New York: Oxford university press.
Ellis, Jonathan and Guevara (2012), Wittgenstein and the Philosophy of Mind, New York: Oxford Nniversity Press.
Greve, Sebastian Sunday (2016), Wittgenstein and the creativity of Language, Plagrave Macmillan in the UK.
Heidegger, Martin (1971), On The Way of Language, tr Peter D.Hertz, Harper Publisher Inc.
Krkac, kristijan (2012), A Custodian of Grammar, Essy on Wittgensteins…, University Press of America.
Laborn, Tim (2009), Wittgenstein and Theology, Continuum Publishing.
Stern, David.G. (1995), Wittgenstein on Mind and Language, New York: Oxford university press.
Tejedor, Chon (2011), Starting with Wittgenstein, Nontinuum Publishing.
Thornton, Tim (1998),Wittgenstein on Language and Thought, Edinburgh University Press.
Williams, Meredith (1999), Wittgenstein Mind and Meaning, Routledge London and New York Press.