روایت سلبی از موقعیت وجودی تکنولوژی در هستی (تنزل اشیا در نظام تکنولوژیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه حکمت و فلسفه ایران

10.22081/nir.2020.55897.1170

چکیده

چکیده
ابعاد متنوع تکنولوژی، از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار این مطالعات، رویکرد فلسفی یکی از مهم‌ترین رویکردها به تکنولوژی است. در این مقاله در صدد رویکرد هستی شناختی به تکنولوژی با روایت سلبی و منفی به تکنولوژی هستیم. بر اساس این دیدگاه در نظام تکنولوژیک مرتبه‌ی اشیاء تنزل پیدا می‌کند. مقصود از تنزل، قرار گرفتن شی در جایگاه نازل و اخس از جهت ساختار وجودی، هیئت و آثار و نسبت جامع و صحیح با انسان و جهان است. تنزل اشیاء در نظام تکنولوژیک سبب ضعف قابلیت اشیاء در دریافت فیض شده است. در این مقاله این موضوع از طریق نقص مبادی صنعت، تکثر وسائط، غلبه کثرت بر وحدت اثبات شده است.
کلید واژگان: تنزل، تکنولوژی، نظام تکنولوژیک، رویکرد هستی شناختی.
کلید واژگان: تنزل، تکنولوژی، نظام تکنولوژیک، رویکرد هستی شناختی.
کلید واژگان: تنزل، تکنولوژی، نظام تکنولوژیک، رویکرد هستی شناختی.
کلید واژگان: تنزل، تکنولوژی، نظام تکنولوژیک، رویکرد هستی شناختی.
کلید واژگان: تنزل، تکنولوژی، نظام تکنولوژیک، رویکرد هستی شناختی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Narrative of the Existential Position of Technology in the World of Being“Degradation of Objects in Technology System”

نویسنده [English]

  • ahmad shahgoli
Institute of Wisdom and Philosophy of Iran
چکیده [English]

Various dimensions of technology have been examined from different aspects, among which the philosophical approach is one of the most important approaches to technology. In this article, we intend to examine the ontological approach to technology with a negative narrative toward technology. According to this viewpoint, the rank of objects would decline in the technologic system. What is meant by decline is positioning of object in a low and inferior status in terms of existential structure, appearance, outcomes, and the comprehensive and sound relation to man and the world. Decline of objects in technological system would weaken the capacity of objects in receiving emanation. In the end, this issue is proved through deficiency of industrial bases, multiplicity of means, and the dominance of plurality over unity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: degradation
  • Technology
  • technological system
  • ontological approach
ابن‌سینا، حسین بن‌عبدالله (1405)، الشفاء؛ المنطق‏، قم‏: مرعشى نجفى.
_______، [بی‌تا]، رساله فی الادویه القلبیه، بی نا: بی جا
ابن‌عربى، محى‌الدین [بی‌تا]، الفتوحات، المکیه دار، جلد 2، چاپ سوم، بیروت: صادر.
جوادی آملی، عبدالله (1387)، فطرت در قرآن، چاپ پنجم، قم: اسراء.
حسن‌زادۀ آملى،‏ حسن (1380 )، سرح العیون فی شرح العیون، ترجمۀ ابراهیم احمدیان؛ مصطفی بابایی، قم: انتشارات قیام.
_______، ‏(1381)، هزار و یک کلمه، چاپ سوم، قم‏: بوستان کتاب.
دوانى، محمد بن سعدالدین (1411)، ثلاث رسائل، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى‏.
رازى، فخر الدین (1407)، المطالب العالیه من العلم الالهی، جلد 7، چاپ اول‏، بیروت‏: دار‌الکتاب العربی.
سبزواری ملاهادی (1383)، اسرار الحکم، چاپ اول، قم‏: مطبوعات دینى.
سهروردی، شهاب الدین یحیی (1375)، رسائل شیخ اشراق، چاپ دوم، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
_______، (1380)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  تصحیح و مقدمه هانرى کربن، چاپ سوم، تهران‏: پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگى.
شهرزوری، محمد بن‌محمود (1385)، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانیة، تهران: نجفقلی حبیبی
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (ملاصدرا) (1050ق)، المبدا و المعاد، تهران: انجمن حکمت فلسفۀ ایران.
_______، (1360)، اسرار الآیات، ج1، چاپ اول، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه اسلامی. 
_______، (1363)، المشاعر، چاپ دوم، تهران: انتشارات طهوری.
_______، [بی‌تا]، ایقاظ النائمین‏، تهران: انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران.
_______، (1981)الحکمة المتعالیة فی‌الاسفار العقلیة الاربعة (اسفار)،بیروت: دار‌الاحیاء التراث العربی.
طوسی، خواجه نصیر الدین (1383)، اجوبة المسائل النصیریة(20 رساله)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
فخرالدین، ن. (1385)،«خودکفایی و صنعت»، در: سروش، عبدالکریم، تفرج صنع، چاپ ششم، تهران: صراط.
الفناری، حمزه ( 1388)، مصباح الانس، چاپ سوم، تهران: مولی.
فیض کاشانی محسن (1091ق)، اصول معارف، قم: دفتر تبلیغات اسلامی
کاجی، حسین (1392)، فلسفه تکنولوژی دون آیدی، چاپ اول، تهران: هرمس.
مطهری، مرتضی [بی‌تا]، مجموعه آثار، جلد ‏13 (نقدى بر مارکسیسم)؛ تهران: صدرا.
_______، [بی‌تا]، مجموعه آثار، جلد ‏6 ( اصول فلسفه و روش رئالیسم)، تهران: صدرا.
_______، [بی‌تا]، مجموعه آثار، جلد ‏7، (درس‌هاى«اشارات»،«نجات»، الهیات «شفا»)، تهران: صدرا.
_______، [بی‌تا]، مجموعه آثار، جلد ‏8، (درس‌هاى«اشارات»،«نجات»، الهیات«شفا»)، تهران: صدرا.
همدانى، سید على [بی‌تا]، حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، [بی‌نا]، [بی‌جا].
وود وارد، کاتلین (1386)، «هنر و فن»، ترجمۀ محمد سیاهپوش، در مجموعه فرهنگ و تکنولوژی، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
یاسپرس، کارل (1373)، آغاز و انجام تاریخ، ترجمۀ محمد حسن لطفی، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
Mesthene, E (1970), Technological Change, New York Mentor.
Val, Dusek (2006), Philosophy of technology: An introduction, malden ,MA,  Oxford: Blackwell Pub.