نویسنده = حجت اسعدی
تعداد مقالات: 2
1. انحصار علم به علم حضوری نزد صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-39

حجت اسعدی؛ عباس جوارشکیان


2. خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-29

حجت اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی