بررسی و تبیین نقش زبان در بازنمود واقعیت‌ و برآیندهای معرفت‌شناختی آن از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/nir.2019.47401.1009

چکیده

از جمله پرسش‌های اساسی در موضوع رابطه زبان و واقعیت، پرسش از نقش زبان و میزان تاثیرگذاری آن در توصیف عالم واقع بر اساس رابطه شناخت و واقعیت است. در تبیین نقش مداخله‌گرانه زبان در توصیف واقعیت، دو رویکرد کلی وجود دارد. در رویکردهای سنتی بر اساس رئالیسم خام، زبان هیچ‌گونه دخالتی در بازنمایی واقعیت ندارد و تنها ابزار بیان واقعیت است در حالی‌که در رویکردهای جدید با توجه به تفاعل ذهن و عین، بر نقش مداخله‌گرانه زبان در توصیف واقعیت تاکید می‌شود. در این مقاله ضمن مرور اجمالی بر رویکردهای رایج تلاش خواهد شد تا دیدگاه ملاصدرا در خصوص پرسش یاد شده، مورد بررسی قرار گیرد. دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که نظریه ملاصدرا در خصوص نقش خلاق نفس در ظهور صورت‌های حسی و خیالی می‌تواند مبنای قابل توجهی در تبیین نقش زبان در بازنمایی واقعیت ایفا کند. علاوه بر این تبیین حکایت‌های مختلف زبان از واقعیت واحد، ذاتی بودن معنا و نیز ذاتی بودن صدق برای زبان از مهم‌ترین برآیندهای نظریه ملاصدرا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Stating the Role of Language in Representing Reality and its Epistemological Results According to Mulla Sadraاز

نویسندگان [English]

 • Vahideh Fakhar Noghani 1
 • Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi 2
1 Department of Islamic Studies of Faculty Theology Ferdowsi University of Mashhad
2 Philosophy, Theology. Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Among the fundamental questions on the relationship between language and reality is the question of the role of language and the extent it influences on describing the real world based on the relation of cognition and reality. There are two general approaches in explaining the intervening role of language in reality description. Language plays no role in representing the reality and is merely an instrument for expressing it according to traditional approaches which are based on raw realism. However, new approaches highlight the intervening role of language in describing the reality. Reviewing the popular approaches to this issue, the present paper attempts to investigate Mulla Sadra's perspectives about this question. The findings of this research show that Mulla Sadra's theory regarding the ego's creativity in realizing intuitive and fictional forms could state the role of language in representing reality. According to this theory, different narrations of language from a single reality, intrinsic nature of meaning and truth could be stated for language.       

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language
 • idealism
 • raw realism
 • mind and reality
 • Mulla Sadra
  1. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1379)، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران: طرح نو.
  2. باربور، ایان (1362)، علم و دین، ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  3. باطنی، محمدرضا (1376)، پیرامون زبان و زبان‌شناسی (مجموعه مقالات)، چاپ دوم، تهران: فرهنگ معاصر. 
  4. شیرازی (ملاصدرا)، صدرالدین محمد‌بن‌ابراهیم (1981)، الحکمۀ المتعالیه فی‌الاسفار العقلیۀ الاربعه، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث.
  5. _______، (1363)، مفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، چاپ اول، تهران: موسسه تحقیقات فرهنگی.
  6. _______،(1366)، تفسیر قرآن کریم، تحقیق محمد خواجوی، چاپ دوم، قم: انتشارات بیدار.
  7. عموزاده مهدیرجی، محمد (1382)، نقش زبان در بازنمود واقعیت‌ها، پژوهش‌های فلسفی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، بهار 1382، شمارۀ 19، صص 22-1.
8. Astine, JL (1956), “A Plean for Excuses” , Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 57, Blackwell Publishing on behalf of The Aristotelian Societyو pp. 1-30.

9. Carrier. L.S. (2010) Direct Realism in “A Companion to Epistemology”  edited by Dancy, Jonathan & Sosa, and Martin Steup, second edition, Blackwell.

10. Geeraterts. D (1995), Cognitive Linguistics: Hand book of Pragmatics,   Amsterdam: J. Benjamin Pub. Co.

11. Hacking, I. (1983), Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science, Cambridge: Cambridge University Press.

12. Harkvy, Michael (1998), The New Websters International Encyclopedia, Publisher Trident Press International.

13. Lakoff, George & Johnson, Mark (1999), Philosophy in the Flesh; The Embodied Mind and It, s Challenge to the western Thought,  New York: Basil books.

14. Lee, David, Cognitive Linguistics (2001),  New York: Oxford University

15. Nagel, Thomas (1986), The View from Nowhere, Oxford: Oxford University Press.

16. Neujahr, Philip.J (1995), Kants Idealism, Macon (Georgia): Mercer University Press

17. Ryle, Gilbert (1932), Systematic Misleading Expressions, Cambridge: Cambridge University Press.