دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-144 
1. مقایسه فرونسیس در اندیشه های هایدگر و ملاصدرا

صفحه 9-31

مریم صمدیه؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی؛ محمدحسن حیدری