بررسی تطبیقی موضوع مابعدالطبیعه در ابن سینا و سوآرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

2 فلسفه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

10.22081/nir.2020.55487.1158

چکیده

ارسطو در آغاز کتاب چهارم(گاما)، مابعدالطبیعه ، را علم « موجود بماهو موجود» معرفی می کند و این علم را «فلسفه اولی » یا «فلسفه نخستین» نامیده است و همچنین در موارد دیگر نام «حکمت» و «الهیات» نیز به این علم داده است . همان طور که وی نام های مختلفی بر این علم نهاده است ، موضوعات متعدد و متنوعی نیز برای این علم قرار داده است . لذا از دیر باز شارحان و مفسران ارسطو در تعیین موضوع مابعدالطبیعه دچار مشکل شده اند و هر کدام به طریقی رفتنه اند. با ورود ابن سینا به بحث های قرون وسطی تحولات بسیار زیادی در بحث موضوع مابعدالطبیعه اتفاق می افتد. وی موضوع متافیزیک را موجود بماهو موجود می داند اما موجود را به نحو عام در نظر می گیرد که هم شامل خدا و هم موجودات محسوس می شود و این یک تحول در موضوع مابعدالطبیعه محسوب می شود . سوآرز نیز یک قرون وسطی است که ابن سینا را درک کرده است و اما موضوعی که ارائه می دهد خود را از ابن سینا و سایر اسلافش جدا می سازد .تفسیر او یک تفسیر ارسطویی ـ ابن سینایی است که ناخواسته مودی به تاسیس مابعدالطبیعه نوین می شود که با نظام مابعدالطبیعی ارسطویی و ابن سینا متفاوت است . در این مقاله، مساله اصلی پرداختن به موضوع مابعدالطبیعه تطبیقی بین ابن سینا و سوآرز است به جهت بیان و تبیین وتعین نقاط اشتراک و اختلاف در دو سنت اسلامی و مسیحی در موضوع مابعدالطبیعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Metaphysics in Avicenna and Suaréz

نویسندگان [English]

 • ashar fathi 1
 • Ali Karbasizadh 2
1 un
2 university
چکیده [English]

In the beginning of his fourth book (Gama), Aristotle introduces metaphysics as an “existent qua existent” science and has called it “primary philosophy”, whereas, sometimes he has named it as “wisdom” and “theology”. Also, besides various names, he has set forth various and numerous subject for this science. Therefore, since long ago the commentators and interpreters of Aristotle have had trouble determining the subject of metaphysics and each has taken a separate path. With Avicenna entering the Middle Ages discourse, many developments have taken place on the subject of metaphysics. He knows metaphysics as existent qua existent, but he considers the existent generally, in such a way that it includes both God and the sensible beings and this is regarded as a development in metaphysics. Suaréz is a Middle Ages philosophers who has enjoyed the presence of Avicenna but has separated himself from Avicenna and others who came after him by a subject that he presents for metaphysics. His interpretation is an Aristotelian-Avicennan one that involuntarily leads to establishing the Modern metaphysics, which is different from the Aristotelian-Avicennan metaphysics system. This article is mainly intended to deal with metaphysics as compared between Avicenna and Suaréz and attempt is made to explicate and analyze the similarities and differences in the two Islamic and Christian traditions concerning metaphysics.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristotle
 • Avicenna
 • Suaréz
 • Metaphysics
 • existent qua existent
 • real
 1. ابن‌سینا‌، حسین بن عبداله ،(1391)، الهیات الشفا(فن سیزدهم ، مقالات 4-1)، ترجمۀ محمدمحمدی گیلانی، قم: بوستان کتاب
 2. _______،(1364)، النجاة، تهران: مرتضوی.
 3. _______، (1357)، الاشارات و  التنبیهات مع الشرح للمحقق الطوسی ، تحقیق الدکتور سلیمان  دنیا، قم: نشر‌البلاغه.
 4. _______، (1404)، الهیات الشفاء ، به تصحیح ابراهیم مدکور و تحقیق جورج قنواتی ، قم ، کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی
 5. _______، (1045)،  المنطق المشرقین، چاپ دوم، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
 6. ارسطو  (1377)، متافیزیک، ترجمۀ شرف‌الدین خراسانی ،تهران: انتشارات حکمت.
 7. _______، (1378)، ارگانون، ترجمۀ میر‌شمس‌الدین ادیب سلطانی‌، تهران: انتشارات نگاه.
 8. ایلخانی ،محمد (1391)،  تاریخ در فلسفۀ قرون وسطی و رنسانس ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
 9. حسین زاده ، احمد‌رضا، (1390)،  وجود و ماهیت از دیدگاه فرانسیس سوآرز، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد‌، استاد راهنما دکتر علی کرباسی‌زاده‌، استاد مشاور دکتر غلامحسین توکلی‌، دانشگاه اصفهان
10. دادجو ، ابراهیم (1390)، مابعدالطبیعه از نگاه ارسطو و ابن سینا ،چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. 

 1. رضایی، محمد‌جواد (1380)، موضوع مابعدالطبیعه، خردنامۀ صدرا ، شمارۀ 24، صص26-12.
12. ژیلسون ، اتین (1385)، هستی در اندیشۀ فیلسوفان، ترجمۀ حمید طالب زاده ، تهران: انتشارات حکمت.

13. عباس‌زاده، مهدی (1389)، تأثیر ابن‌سینا بر وجود شناسی دنس اسکو توس، دو فصلنامۀ علمی پژوهشی حکمت سینوی (مشکوۀ النور)،سال چهاردهم،

14. کاپلستون ، فردریک (1387)، تاریخ فلسفه، جلد دوم ،(از آگوستین تا اسکوتوس )، ترجمۀ ابراهیم دادجو ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

15. کمالی زاده ،طاهره (1384)، موضوع فلسفه اولی در نظام فلسفی ارسطو و فارابی ، مجلۀ مقالات و بررسی‌ها، دفتر 77(2)، فلسفه

 1. Doyle, John,(1998),”Francisco suarez”, Routledge Encyclopedia of philosophy, Routledge University Pares.
 2. ________,(1967),”‌suarez on the analoge of being‌“(1)and (2),The  Modern Schoolman:219-249 and 323-341nd ceratures: The questions,Translated by: Alluntis,felixand wolter,Allan B,Princeton and London university press.
 3. Pereira ,Jose, (2006), Suarez between scholasticism –and modernity, Marquette university Press.
 4. Suarez, Francisco, (1861),Opera Omnia, vol .25&26, Ludovicus vives, Paris.
 5. ________,(1983),On real relation,Translated by Johnp .Doyle‌, Marquette,U niversity press.
 6. ________,(1998), Metaphysical Disputations X and XI“ trans,  Gracia,Jorge and Douglas Davis.
 7. ________,(2000), Francis Suarez, On The Formal Cause Of  Substance ,Metaphysical Disputation xv, Translated By, Johnkronkronen & Jeremiahreedy, in Troduction & Explan Atore Notes By, John  Kronen, Marquette  University Mess..
 8. Owens, J, (1987), The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, Toronto, Third edtionm, Heidegger, Martin ,1982,Basic problems in phenomenologe, trans .Albert H of stadter, Ind iana university press, Bloomingt.