بررسی انتقادی استفادۀ سوئین‌برن از اصل آسان‌باوری در برهان تجربۀ دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22081/nir.2020.57016.1198

چکیده

استدلال از طریق تجربۀ دینی یکی از استدلال‌هایی است که برای اثبات وجود خدا ارائه می‌شود. (که در این مقاله مراد از آن به‌طور خلاصه و کمتر دقیق، «برهان تجربۀ دینی» است) این استدلال، از تجربۀ دینی که برخی افراد از سر می‌گذرانند، به‌عنوان قرینه‌ای به سود وجود خدا استفاده می‌کند. ریچارد سوئین‌برن از جمله کسانی است که در کتاب وجود خدا چنین استدلالی را اقامه می‌کند. یکی از پایه‌های استدلال او اصلی است که نام «اصل آسان‌باوری» بر آن می‌نهد. این اصل به‌طور خلاصه می‌گوید اگر شیء الف به ادراک درآید، می‌توان نتیجه گرفت که به‌طور محتمل شیء الف وجود دارد. هدف مقالۀ حاضر، ارزیابی انتقادی امکان استفاده از این اصل در برهان تجربۀ دینی است و از مجموع نقدهای نویسنده (مقاله) و نقدهای مطرح‌شده توسط دیگران بر کاربرد این اصل در برهان تجربۀ دینی، به این نتیجه خواهیم رسید که این اصل به‌خاطر مواجه بودن با چالش‌های جدی در برهان تجربۀ دینی قابل‌استفاده نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Study of Swinburne's Employment of Credibility Principle in Religious Experience Argument

نویسندگان [English]

  • Abbas Yazdani
  • Mohammadali Mirbagheri
چکیده [English]

Argument through religious experience is one of the arguments presented for proving the existence of God (which in this article is briefly and less accurately called "religious experience argument"). This argument uses religious experience, which some people undergo, as an indication of the existence of God. Richard Swinburne is among those who raise such an argument in his book, “The Existence of God”. One of his basic arguments is a principle that he calls "credibility principle". Briefly stated, this argument says that if the object A is understandable, it can be concluded that the object A probably exists. The present article is a critical assessment of the possibility of using this principle in religious experience argument. Furthermore, it is concluded from all the critiques of the writer (of the article) and the critiques brought up by others concerning the use of this argument in religious experience argument that because of facing with serious challenges, this principle is not applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credibility principle
  • religious experience argument
  • Richard Swinburne
  • proving the existence of God
1. کشفی، عبدالرسول (1391)، «بررسی دیدگاه ویلیام رو در باب حجیت معرفت‌شناختی تجربۀ دینی»، فصلنامۀ اندیشۀ دینی، دانشگاه شیراز، پیاپی 42، صص 14-1.
2. Broad, C. D. (1939). “Arguments for The Existence of God. II”, In The Journal of Theological Studies, Vol 40, No 158. pp 156-167.
3. Chisholm, Roderick (1957), Perceiving: A Philosophical Study, Ithaca, NY: Cornell University Press.
4. _________, (1965), “The Theory of Appearing”, in Perceiving, Sensing, and Knowing: A Book of Readings from Twentieth-Century Sources in The Philosophy of Perception, edited by Robert J. Swartz, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp 168-186.
5. Draper, Paul (1992), “God and Perceptual Evidence”, in International Journal for Philosophy of Religion, Vol 32, No 3. pp 149-165.
6. Kvanvig, Jonathan (1984), “Credulism”, in International Journal for Philosophy of Religion, Vol 16, No 2. pp 101-109.
7. Levine, Michael (1990), “If There Is a God, Any Experience Which Seems to Be of God, Will Be Genuine”, in Religious Studies, Vol 26. No 2. pp 207-217
8. Martin, Michael (1986), “The Principle of Credulity and Religious Experience”, in Religious Studies, Vol 22. No 1. pp 79-93.
9. Reid, Thomas (2002), “Inquiry into the Human Mind”, in Epistemology: Contemporary Readings, edited by Michael Huemer, London: Routledge.
10. Rowe, William (1982), “Religious Experience and The Principle of Credulity”, in International Journal for Philosophy of Religion, Vol 13. No 2. pp 85-92.
11. 11- Swinburne, Richard, (2001), Epistemic Justification, Oxford: Oxford University Press.
12. _________, (2004), The Existence of God, Oxford: Oxford University Press.
13. _________, (2005), Faith and Reason, Oxford: Oxford University Press.
14. Wykstra, Stephen. (1984), “The Humean Obstacle to Evidential Arguments from Suffering: On Avoiding the Evils of ‘Appearance’”, in International Journal for Philosophy of Religion,Vol 16. No 2, pp 73-93.