دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-200 
9. تبیین علل ضعف‌های اخلاقی در اندیشۀ علامه طباطبایی و مک‌ناتن

صفحه 171-190

محمد مهدی شمسی؛ محمد رضا ضمیری؛ علی سعیدی؛ حسین اسماعیلی