اثبات وابستگی بقای بدن عنصری به روح بخاری از منظر حکمت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه و حکمت اسلامی . علوم و تحقیقات اسلامی . بین المللی امام خمینی (ره) . قزوین . ایران

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.22081/nir.2020.58006.1230

چکیده

یکی از مهمترین مسائل حوزۀ علم‌النفس، تکون جوهر نفس و تعلق آن به بدن عنصری از حیث حدوث و استکمال است که به موجب آن، نفس و بدن، واجد تفاعلی دوسویه می‌شوند. واسطۀ این تعلق، روح بخاری است که خلیفۀ نفس است و تأثیر و تأثر نفس و بدن از طریق آن صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین این آثار، مسئلۀ حیات و دوام موجودیت بدن است که به‌صورت بالعرض از جدول وجودی روح بخاری به بدن افاضه می‌شود. بدن عنصری از سنخ نشئۀ طبیعت بوده و در جوهر، سیّال و متجدد است و هر جسم سیّالی ذاتاً مرده فناپذیر است، بنابراین چون روح بخاری در تعلق نفس به بدن، واسطه در ثبوت است، بقای بدن نیز وابسته به ثبات آن خواهد بود. با این وصف، آیا می‌توان بقای بدن عنصری را با حفظ ثبات در روح بخاری تضمین نمود؟ مقالۀ حاضر پژوهشی تحلیلی- توصیفی است که از منظر حکمت اسلامی به این پرسش پاسخ می‌دهد و اثبات می‌نماید در صورت اعتدال و ثبات روح بخاری، چیزی که بالذات مرده و فناپذیر است، به یمن وجود این واسطۀ بالعرض، واجد حیات و بقا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proving the Dependence of the Survival of the Elemental Body on the Steamy Soul from the Perspective of Islamic Philosophy

نویسندگان [English]

  • hosseynali goodarzboroojerdi 1
  • Rohollah Adineh 2
1 Islamic philosophy an wisdom . Islamic researches and science. Imam khomeyni intenational university . Qazvin . Iran
2 p
چکیده [English]

English One of the most important issues in the field of psychiatry is the issue of the evolution of the essence of the soul and its belonging to the body is an element in terms of occurrence and completeness, according to which the soul and the body have two-way communication. The mediator of this belonging is the soul of the heater, through which the caliph and the obedient are the first of the soul, and through which the influence and influence of the soul and the body take place. One of the most important of these works is the question of the life and permanence of the existence of the body, which is exposed to the body from the existential table of the heater spirit. The body is an element of nature's intoxication and is fluid and fluid in essence, and every fluid body is inherently dead and perishable, so since the soul of the heater is a mediator in the soul's attachment to the body, the survival of the body will depend on its stability. However, can the survival of an element's body be ensured by maintaining stability in the heater's soul? The present article is an analytical-descriptive study that answers this question from the perspective of Islamic wisdom and proves that in case of moderation and stability of the heater soul, what is inherently dead and perishable, thanks to this intermediate existence, will live and survive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elemental body
  • heater spirit
  • moderation
  • survival
  • Islamic wisdom