دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-201 
رویکرد صدرا و هایدگر به دوآلیسم نفس و بدن

صفحه 33-53

10.22081/nir.2021.58140.1258

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمدصادق زاهدی