تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر والهیات مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بندرعباس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله در صدد پاسخ‌گویی به پرسشی تعیین‌کننده دربارۀ اندیشه هایدگر یعنی نسبت اندیشۀ فلسفی او با دیدگاه‌های الهیاتی است. اندیشۀ هایدگر محل تنازعات بسیاری از متکلمان مسیحی است. از یک‌سو ترمینولوژی و دستگاه مفهومی فلسفۀ هایدگر پیوند نزدیکی با الهیات دارد و از سوی دیگر، وی درگیر یک نقد بنیان‌افکن از متافیزیک غربی و پیامد آن، الهیات مسیحی است. به همین دلیل نمی‌توان به سادگی از اندیشۀ وی یک کلام مسیحی یا هر دین دیگری را انتظار داشت. او در نهایت می‌تواند با نوعی الهیات همراهی کند، به شرطی که این الهیات، تخریب متافیزیک یا انتوتئولوژی را پشت سر خود داشته باشد. چنین الهیاتی در حال حاضر موجود نیست و می‌توان گفت خدا و دین هایدگر در آینده به سر می‌برد، نه گذشته. نکته‌ای که مقاله پیش‌رو می‌کوشد گوشزد کند این است که شاید تمرکز بر زندگی‌نامۀ هایدگر یا برخی جستارها در اندیشۀ وی در باب الهیات، سرنخ‌هایی برای بررسی نسبت فلسفۀ هایدگر و مضامین دینی با الهیات به دست دهد، لیکن اندیشیدن به دین یا الهیات آینده از طریق تفکر هایدگری نیازمند تأمل و پژوهش‌های عمیق‌تر در متون وی است و چه‌بسا تمرکز بر زندگی‌نامۀ هایدگر و اصرار بر اصطلاحات نام آشنای الهیاتی در برخی از آثار وی، راهزن فهم درست غایت فکری او شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Dialogue between Heidegger’s Thoughts and Christian Theology

نویسندگان [English]

 • mohammad taghi ghahremani fard 1
 • Jahangir Masoodi 2
 • Seyed morteza Hosseini Shahroudi 3
1 Faculty Member of Bandar Abbas Cultural University
2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
3 Faculty Member of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This article is intended to answer a decisive question about Heidegger’s thought, that is, the relationship between his philosophical thought and theological views. Heidegger’s thought is the subject of many disputes among Christian theologians. On the one hand, the terminology and conceptual system of Heidegger’s philosophy is closely related to theology, and on the other hand, he is involved in a fundamental critique of Western metaphysics and its consequence, Christian theology. For this reason, it is not possible to simply expect a Christian theology or any other religion from his thought. He can eventually be accompanied by a kind of theology, provided that this theology has the destruction of metaphysics or ontotheology behind it. Such theology does not exist at present and it can be said that Heidegger’s God and religion are in the future, not the past. The point that this article tries to bring up is that perhaps focusing on Heidegger’s biography or some delving into his thought about theology will give clues to investigate the relationship between Heidegger’s philosophy and religious contents with theology, but thinking about future religion or theology through Heidegger’s thinking needs deeper reflection and research in Heidegger’s texts, and most probably focusing on Heidegger’s biography and insisting on familiar theological terms in some of his works is an obstruction to the correct understanding of his intellectual purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Heidegger"
 • "theology"
 • "destruction"
 • "ontology"
 • "metaphysics"
 1. پروتی، جیمز (1373)، الوهیت و هایدگر، محمدرضا جوزی، تهران: انتشارات حکمت.
 2. مصلح، علی اصغر (1384)، پرسش از حقیقت، قم: نشر کتاب طه.
 3. هایدگر، مارتین (1386)، هستی و زمان، سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
 4. Feher, Istvan M., (1995), "Heidegger’s Underestanding of the Atheism of Philosophy: Philosophy, Theology, and Relegion in His Early Lecthre up to Being and Time", in American Catholic Philosophical Quartery.
 5. Heidegger, Martin, 1960, "The Onto-Theo-Logical Nature of Metaphysics", in Essay in Metaphysics: Identity and Difference, tr.by K.F.Leidecker. New York: Philosophical Library Inc.
 6. ________, (1962), Being and Time, Tr. By J.Nacquarrieand E.
 7. ________, (1995), Gesamtausgabe, vol. 66: besinnung, Frankfurt: Vittorio Klostermann.
 8. ________, (1987), Gesamtausabe, vol. 56/57: ZurBestimmung der, Philosophie, Frankfurt: Vittorio Klostermann.
 9. ________, (1959), Unterwegs zur Sprache, PfUllingen: Gunther Neske.
 10. ________, (2002), Martin Heidegger and Heinrich Rickert, Briefe 1912 bis 1933 und andere Dokument, ed. By Alfred Dnker, Frankfurt, Vittorio Klosterman.
 11. ________, (1976), Gesamtausgabe, vol. 1, Holswerge, Frankfort, Vittorio Klosterman.
 12. McGrath, S.J , (2006), The Early Heidegger and Medieval Philosophy; Phenomenology for the God forsaken, Washington DC, Catholic University of America Perss.
 13. Van Buren, John. (1994a), The Young Heidegger: Rumer of a Hidden King, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
 14. Van Buren, John, (1994b), Martin Heidegger from the Start: Essay in His Earliest Thought, Albany. NY, State University of New York Press.
 15. Williams, John R., (1977), Martin Heidegger’s Philosophy of Religion, Wilfrid Laurier University Press