دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1401، صفحه 1-217 
تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر والهیات مسیحی

صفحه 171-183

محمد تقی قهرمانی فرد؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


عقل و معیار اعتدالگرایی از دیدگاه کلام اسلامی

صفحه 183-202

سید احمد حسینی امینی؛ علی اله بداشتی؛ غلامحسین اعرابی