نسبت مسئله خفای الاهی با مسئله شر: بررسی دیدگاه جان شلنبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حکمت و فلسفه، جامعه المصطفی العالمیه

10.22081/nir.2021.58686.1254

چکیده

از جمله مباحثی که توجه فیلسوفان و متألهان را به خود معطوف کرده است، «نسبت مسئلة خفا با مسئلة شر» است. پرسش این است که چه نسبتی میان مسئلة خفا و مسئلة شر به لحاظ کارکرد و ساختار وجود دارد؟ به دیگر سخن، آیا مسئلة خفا همان مسئلة شر است؟ روی هم رفته دو دیدگاه عمده در مسئله وجود دارد: یکی مسئله خفا را به مسئله شر فرو می‌کاهد و آن را روایت یا مصداقی از مسئله شر می‌داند. دیدگاه دوم، بر استقلال مفهومی مسئله خفا پای می‌فشارد و آن را دست‌کم به لحاظ مفهومی متمایز ارزیابی می‌کند. جان شلنبرگ طرفدار دیدگاه دوم است که در سال 1993 برهان خفای الهی را به مثابۀ برهان الحادی صورت‌بندی کرد که یکی از مسائل بحث‌برانگیز در فلسفۀ دین معاصر می‌باشد. در این جستار تلاش شده با طرح نسبت‌های احتمالی میان این دو مسئله و بررسی آنها، نقاط قوت و ضعف هر یک از دیدگاه‌ها تا اندازه‌ای نشان داده شود. هرچند دلایل شلنبرگ برای اثبات استقلال مسئلۀ خفا تا اندازه‌ای قابل‌توجه است، اما هنوز کافی نیست و نیازمند بررسی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between the Issue of Divine Hiddenness and the Issue of Evil: A Study of John Schellenberg’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Sayyed Nassirahmad Hossaini
Department of Philosophy and Theosophy, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

One of the topics that has attracted the attention of philosophers and theologians is the “relation between the issue of hiddenness and the issue of evil.” The question is, “What is the relation between the issue of hiddenness and the issue of evil in terms of function and structure?” In other words, “Is the issue of hiddenness the same as the issue of evil?” In general, there are two main viewpoints on this issue: one reduces the issue of hiddenness to the issue of evil and considers it as a narrative or evidence of the issue of evil. The second viewpoint emphasizes the conceptual independence of the issue of hiddenness and evaluates it, at least conceptually, as distinct. John Schellenberg advocates the second view. In 1993 he formulated the argument of divine hiddenness as an atheistic argument, which is one of the most controversial issues in the contemporary philosophy of religion. In this paper, an attempt has been made to somehow show the strengths and weaknesses of each point of view by outlining and examining the possible relations between these two issues. Although Schellenberg’s arguments for proving the independence of the issue of hiddenness are somewhat significant, they are still insufficient and need further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine Hiddenness Problem
  • Evil Problem
  • John L. Schellenberg
  • Nonbelief
  • atheism