دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-167 
5. جمع نقیضین در اندیشه ابوسعید خرّاز و ابن‌عربی

صفحه 95-116

علیرضا سمنانی؛ عبدالرضا مظاهری؛ انشاء الله رحمتی