موضوعات = منطق و معرفت شناسی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رویکرد ابن سینا درباب تناسخ با تکیه بر رساله‌ی اضحویه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-49

مهرداد امیری؛ عابدین درویش پور؛ شهرام رهنما


3. کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-48

مهدی عباس زاده


4. نظریه مصونیت باور و پاسخ به شکاکیت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-135

سعیده فخار نوغانی


5. تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-75

مهدی عباس زاده